Mere om VitalMental konceptet

Baggrund

Vi har gennem Proleague’s mange årige konsulent arbejde med ledelse- og organisationsudvikling baseret på præstations psykologisk grundteori erfaret betydningen af, at kunne gå hele vejen i udvikling af ønsket adfærd, - hvilket betyder at vi, med analyser, kan afdække udviklingsbehov, og med træning og coaching opnå personlig og kulturel adfærds forandring, - støttet af systemisk og strukturelt re-design.

Nu vil vi gå det næste stykke på det individuelle og teambaserede plan med psykologisk coaching og terapi, - ikke blot kognitiv omstrukturering og mental træning, men dybt nok til selvforståelse af personlighed, selvværd og selvtillid, - stærkt nok til at kunne udvikle ønsket og positivt udviklende adfærd for sig selv og andre.

Proleague har i samarbejde med psykologer udviklet denne helheds baserede kompetence for organisationer såvel som individer.

3 konceptområder er prioriteret:

 • Ledelse – og organisationsudvikling, - forstærkning og udvidelse af nuværende leverancer
 • Stress mestring og forebyggelse, - lederudvikling, analyse og terapi.
 • En VitalMental abonnement ordning for organisationer og medarbejdere, hvor virksomhederne kan vælge et modulært abonnement system

                a.  Psykologisk forebyggelse og coaching for stressramte medarbejdere.

                b.  Ledercertificering og psykologisk coaching.

                c.  Organisations analyse, ledercertificering og psykologisk coaching.

Vi har gennem al vor praksis observeret behovet for en grundlæggende anderledes tilgang til arbejdsbetinget stress og – sygdoms håndtering.

Knud Møller Jensen gennem arbejdet med ledelses- og organisations udvikling primært i skandinaviske organisationer.

Disse erfaringer og indsigter sat sammen, har yderligere understreget behovet for håndtering af arbejdsmæssige ubalancer, italesat som stress, og vigtigheden af at tage udgangspunkt i primær årsagen – uhensigtsmæssig ledelse, – og at det er muligt at forebygge og afhjælpe situationer, hvor medarbejderen med sin kapacitet og daglige præstation, er landet i en ubalance jobmæssigt.

Organisationsmæssigt er der er et åbenbart værdi- og brandmæssigt behov for at udvikle sunde præstations kulturer. Erkendelsen af at den vigtigste årsag til organisatorisk betinget stress, ubalance, er uhensigtsmæssig ledelse. Uhensigtsmæssigheden begrunder sig primært i uklare præstations betingelser, og årsagerne hertil er især:

 • uklare individuelle aftalte mål og indsatser,
 • mangelfuld individuel opfølgning, feedback og coaching,
 • involvering og indflydelse på konstant udvikling af arbejdsprocessernes naturlighed og effektivitet,
 • at ledelsen er mest optaget at producere og kommunikere løsninger,- i stedet for at stille opgaver og støtte frembringelse af løsninger gennem og med størst mulig involvering af medarbejdere,
 • at ledelsen er for korttids- og drift fokuserede og at ledelsen for let ændrer prioriteter og fokus.

At der er åbenbare effekter, som kan hentes ved at fokusere disse områders udvikling kan dokumenteres på bl.a. arbejdsglæde, tilfredse familier, sygefravær, antal fejl, præcision i leverancer, arbejdstid for levering af job-done, innovation, bundlinje m.m.

Samfundsmæssigt er det vigtigt, at organisationer og virksomheder ved at gå ind i dette program bidrager aktivt til, at flytte fokus fra sygdom til sundhed, fra helbredelse til forebyggelse.

Sundhed i betydningen, at de gennem hensigtsmæssig ledelse baseret på en grundforståelse af det arbejdende menneskes sunde præstationsbetingelser, ikke alene bidrager til en styrkelse af de samlede værdier og præstationer, men samtidig bidrager til en forrykning af balancen i håndteringen af individers kapacitets- og ydelsesmæssige ubalancer, - nemlig fra politisk og samfundsansvar til organisations- og virksomheds ansvar.

I dag har Danmark over 430.000 personer der er sygdomsmeldte med indikationen stress. Den langt overvejende del er arbejdsrelateret. Den kan vi gøre noget aktivt ved.

En væsentlig del af samfunds omkostningen på godt 14 milliarder, - kan hensigtsmæssigt bruges på opkvalificering mv. Det afgørende er dog, at vise viljen til at flytte fra passiv håndtering og samfundshjælp til proaktiv forebyggelse og sund udvikling i egen organisation, og således leve op til arbejdsmiljølovens ansvars forståelse, som siger at ledelsen og lederen har ansvaret for at forebygge og håndtere sygefravær og stress på arbejdspladsen.

Hvad kan/vil vi tilbyde?

Baseret på erfaringer fra store og anerkendte danske organisationer og virksomheder, så vil vi bidrage til:

 • at sikre at der udvikles og implementeres en Stress politik – vi konstaterer ,at der sjældent findes en sygdoms- og stress politik
 • at sikre at Stress politikkens grundfilosofi, værdier og aktiviteter er formuleret ud fra et sundheds syn på præstationer, fremfor som i dag, at stress og håndteringen heraf baserer sig på et sygdomssyn
 • en abonnementsordning, der i forskellige variationer støtter virksomheden med, at forebygge usunde balancer i arbejdspræstationen hos medarbejdere og ledere og som gennemføres åbent og i en positivt anerkendt form, fremfor som i de fleste ordninger i dag, - at der abonneres på forskellige ordninger, hvor medarbejderen kan konsultere sygeplejerske og læge og derfra blive henvist til behandling
 • en rapportering der løbende opsummerer iagttagelser og erfaringer, der kan bidrage til yderligere udvikling, såvel organisatorisk-, ledelses- og jobmæssigt, fremfor at der ikke findes opgørelser af tilfældene og deres behandlings effekter
 • en abonnementsordning der er uafhængig af organisationers kultur og art, da den tager sit udgangspunkt i det sunde menneske og dets ønske om at levere nyttige og betydende arbejdsindsatser, fremfor som i mange organisationer såvel offentlig som privat, bygger på et industrielt værdisyn hvor medarbejderen opfattes som en arbejdskraft

Udover private udbydere der tilbyder kurser, så findes der enkelte forsikring og serviceorganisationer, der har programmer for hjælp til virksomheder, men de er som sagt baseret på sygdoms behandling. ( se eksempler på nedenstående)

Organisatorisk- og ledelsesmæssig program til forebyggelse og håndtering af sygdomsfravær og stress.

Som grundforudsætninger for et samarbejde med organisationer og virksomheder er flg.:

Vi vil starte med sammen med ledelsen at forankre en menneske, sundheds og præstations forståelse som vore tilbud bygger på. Hefter kan virksomheden afhængig af tro på effekt og ambition vælge forskellige abonnementer som tidlige kort beskrevet: 

    a.  

Psykologisk konsultation og behandling ( eller forebyggelse) for længevarende syge og stressramte medarbejdere

    b.  

Ledercertificering og psykologisk konsultation og behandling

    c.   

Organisations analyse, ledercertificering og psykologisk behandling

    Skridtplan for A-abonnement, eks:

 1. Tilvejebringelse af f.eks sidste 3 års data for sygefravær, herunder antal længere sygefravær og deres årsag, stress ramte.
 2. Gennemgang af politik på området, håndterings programmer og resultater
 3. Forankrings workshop for topledelse og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, og derefter øvrig ledelse og endelig information til medarbejdere.
 4. Indledende undersøgelse gennem samtaler med udvalgte fra de ramte grupper af medarbejdere.
 5. Definition af en Stress politik
 6. Fastsættelse af mål for indsats det næste år.
 7. Aftale om abonnement indsats, - antal samtaler der kan rekvireres af medarbejderne eller ledelsen på et år.
 8. Aftale om afvigelser herfra
 9. Kvartalvis opsummering af tendenser i observationer til topledelsen herunder HR og tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.

Etisk grundlag

Det er altid medarbejderen, der bestemmer hastighed i terapi og behandling.

Alt hvad der arbejdes med og tales om, er strengt fortroligt, og vil ikke kunne viderebringes i personlig form til nogen eller noget sted.